PILNE!  Wysokość dotychczas obowiązujących kwot tytułem zapomogi "świątecznej" w 2021 roku zostanie podwyższona o 1.000,00 zł ! - czytaj więcejTermin na złożenie przez pracowników wniosku zostaje wydłużony do dnia 03 grudnia 2021 r. - POBIERZ DRUK WNIOSKU

    

Jesteś tutaj: ZFŚS Dofinansowania

Dofinansowania

Zasady przyznawania dopłat do wypoczynku, tzw. wczasy pod gruszą

  1. Dopłaty do wypoczynku wypłacane są wyłącznie, raz w roku, zgodnie z obowiązującą tabelą stanowiącą załącznik do Preliminarza, po wykorzystaniu co najmniej 5 kolejnych dni kalendarzowych udzielonego przez Pracodawcę urlopu wypoczynkowego.
  2. Przepis § 10 ust. 1 w zakresie wykorzystania co najmniej 5 kolejnych dni kalendarzowych, nie ma zastosowania w stosunku do osób, którym urlop w wymiarze wskazanym w § 10 ust. 1 został skrócony przez Pracodawcę.
  3. Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku (stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu), musi zostać złożony przed rozpoczęciem urlopu o którym mowa w § 10 ust. 1, nie wcześniej jednak niż na 14 dni przed rozpoczęciem urlopu.
  4. Dopłaty do wypoczynku wypłacane są na wniosek przy uwzględnieniu zasad wynikających z § 5 Regulaminu.
  5. Dopłaty do wypoczynku wypłacane są po wykorzystaniu urlopu, nie później niż w terminie 15 dni od zakończenia urlopu o którym mowa w § 10 ust. 1.

Zasady przyznawania zapomogi finansowej w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia

  1. Zapomogi finansowe wypłacane są wyłącznie, jeden raz w roku, w okresie poprzedzającym okres świąt Bożego Narodzenia, zgodnie z obowiązującą tabelą stanowiącą załącznik do Preliminarza.
  2. Zapomogi finansowe, wypłacane są wyłącznie, na podstawie wniosku (którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu) złożonego w okresie od 1 września do 30 listopada danego roku przy uwzględnieniu zasad wynikających z § 5 Regulaminu.
  3. Wypłata zapomogi finansowej w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia, następuje pomiędzy 8 a 15 grudnia danego roku.