♦  ZAPOMOGI FINANSOWE „ŚWIĄTECZNE” - przypominamy o terminie składania wniosków od 1 września do 30 listopada 2023 rNie czekaj do ostatniej chwili - złóż wniosek już teraz. DRUK DO POBRANIA

Jesteś tutaj: ZFŚS Zapomogi losowe

Zapomogi losowe

Zasady przyznawania zapomóg losowych

  1. Zapomoga losowa może być udzielona w formie pieniężnej, co do zasady, jeden raz w roku kalendarzowym do wysokości 5 500 zł brutto na rzecz Osoby Uprawnionej, znajdującej się przejściowo w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej lub życiowej.
  2. Zapomogi losowe mogą być przyznane wyłącznie na wniosek Osoby Uprawnionej (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu), Pracodawcy, zakładowej organizacji związkowej lub Rady Pracowników działającej u Pracodawcy lub innej osoby znającej sytuację Osoby Uprawnionej. Wniosek powinien zawierać informacje stanowiące uzasadnienie przyznania zapomogi i pisemną zgodę Osoby Uprawnionej, której miałoby dotyczyć przyznanie zapomogi, a w wypadku braku możliwości wyrażenia pisemnej zgody przez Osobę Uprawnioną, z uwagi na jej stan zdrowia, osoby najbliższej.
  3. Zapomogi losowe powinny być wypłacane niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 7 dni roboczych od akceptacji.

    W razie braku akceptacji wniosku o przyznanie zapomogi losowej Pracodawca podaje przyczyny odmowy.